JLE

Epileptic Disorders

MENU

Disconnective surgery in posterior quadrantic epilepsy: a series of 12 paediatric patients Volume 16, issue 3, September 2014

Export citation

Citation of this article, in the « Vancouver » format:

Peng-Fan Yang, Zhen Mei, Qiao Lin, Jia-Sheng Pei, Hui-Jian Zhang, Zhong-Hui Zhong, Jun Tian, Yan-Zeng Jia, Zi-Qian Chen, Zhi-Yong Zheng. Disconnective surgery in posterior quadrantic epilepsy: a series of 12 paediatric patients. Epileptic Disorders. 2014;16(3):296-304. doi:10.1684/epd.2014.0678

Download (RIS) Add to my bibliography

The citations in my bibliography.