John Libbey Eurotext

European Cytokine Network

MENU

Therapeutic targeting of interleukin-6 for the treatment of COVID-19 Article à paraître

Citer cet article

Citation de l'article, à la forme « Vancouver » :

Yao Wang, Chen Liu, Xiaolong Miao, Deqiang Kong, Yingli Zhao, Weihua Gong, Xianfeng Ding. Therapeutic targeting of interleukin-6 for the treatment of COVID-19. European Cytokine Network. [Epub ahead of print]. doi:10.1684/ecn.2020.0453

Télécharger (RIS) Ajouter dans ma bibliographie

Les citations dans ma bibliographie.